Pendaftaran Pembelian Menerusi Pembiayaan Pinjaman
 • Tarikh/Masa
 • id

 • PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

  I have fully read and understood the contents of the Privacy and Personal Data Protection Policy, and by clicking the SUBMIT button, I consent and authorize Prosma Berhad to collect, process and disclose my Personal Data in accordance with the aforesaid Policy.

  我已详读并充分理解隐私和个人数据保护政策的内容,当我点击提交按钮,也意味着我同意并授权Prosma Berhad秘书处按照上述政策处理我的个人资料。

  Saya telah membaca dan memahami kandungan-kandungan sepenuhnya Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peridadi ini, dan dengan menekan butang HANTAR, saya bersetuju dan memberi kuasa kepada Prosma Berhad untuk mengumpul, memproses dan menggunakan Data Peribadi saya mengikut Polisi yang dinyatakan di atas.
 • Wakil Agensi
 • Tarikh Temuduga

Permohonan hanya dibenarkan sekali sahaja. Semua medan yang bertanda (*) wajib diisi.